دانستنی های برق

templates/nsc.$_LISTدانستنی های برق

دلیل سه پرده بودن توربین بادی

هرچه تعداد پره‌های توربین‌های بادی بیشتر باشد گشتاور بیشتر و سرعت دورانی کمتر می‌شود؛ اما توربین هایی که برای تولید الکتریسیته بکار می‌روند نیاز به عملکرد در سرعت‌های بالاتری دارند و در واقع گشتاور بیشتری نیاز ندارند.

اطلاعات بیشتر